நேரசூசி 2023

2023 ம் வருடத்திற்குறிய நேரசூசிக்கான அனுமதியை பெற்றுக் கொள்ளுமாறு கேட்டுக் கொள்கின்றேன்.

  • Type 111 பாடசாலைகளுக்கு - கேட்டக்கல்விப்பணிப்பாளர்
  • 1AB, 1C, Type 11  பாடசாலைகளுக்கு - பிரதிக்கல்விப்பணிப்பாளர் கல்வி அபிவிருத்தி

Related Articles

Login

Now Kinniya Zone Schools can login to our website and maintain your school contents

Calendar

No event in the calendar
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Get In Touch

  • Address: Main Street, Kinniya
  • General:  026-2236155
  • Fax: 026-2236155
  • General: 026-2236155
  • ZDE: 026-2236256
  • Planning Unit: 026-2236154
  • Account Branch: 026-2236280
  • E-mail: kin@edudept.ep.gov.lk